در قسمت پایین یک سری کارت تاروت می بینید . باید ابتدا نیتتان را واضح و بی ابهام به صورتی که  دارای دو جنبه نباشد مطرح کنید سپس روی کارت ها پس از تمرکز و با چشم بسته کلیک کنید . کارت نمایان شده گویای پاسخ پرسش شماست. کارت های نمایان شده نباید تکراری باشند اگر کارتی تکراری بود یک بار دیگر کلیک کنید.

روش نیت کردن
سوالات غلط : من در کار ….. موفق می شوم یا نه ؟
سوال صحیح : آیا من در کار …. موفق می شوم  ؟
سوال غلط : من با …. ازدواج می کنم یا نه ؟
سوال صحیح : آیا من با …. ازدواج می کنم ؟


فال تاروت