کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم. همچنین به شما در مواقع گرفتاری، توصل به قرآن مجید را پیشنهاد میکنیم. شما میتوانید همین حالا از قسمت قرآن آنلاین سایت نیز بهره ببرید.شاخه درخت

۱ـ اگر در خواب شاخه درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانه آن است که با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید شاخه درختی خشکیده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهای تأسف بار از وضع شخصی غایب دارد .

شادمانی

۱ـ اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید ، نشانه آن است که در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می دهد .

۲ـ اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند ، نشانه وصال و شنیدن تبریکاتی همراه با شادی است .

۳ـ اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی کنید ، علامت آن است که به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید کرد .

شال

۱ـ دیدن شال در خواب ، نشانه آن است که فردی با محبت و چرب زبانی به شما نزدیک خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید شال خود را گم کرده اید ، علامت آن است که به اندوه و پریشانی دچار خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که مردی خوش قیافه او را تا آستانه بر هم زدن قول و قرار ازدواجش با مردی دیگر پیش خواهد برد .

شام

۱ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول صرف شام هستید ، دلالت بر آن دارد که مسایلی همیشه شما را وادار می کند که به فکر تهیه مایحتاج زندگی باشید .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند به اتفاق نامزدش شام می خورد ، نشانه شکست و جدایی در عشق است .

۳ـ اگر خواب ببینید میهمانانی را به شام دعوت کرده اید ، دلالت بر آن دارد که از میهمان نوازی افراد مؤدب و مهربان لذت خواهید برد .

شانه

۱ـ دیدن شانه های برهنه در خواب ، نشانه آن است که تفییرات شادی آور باعث می شود که با نگاهی دیگر به جهان بنگرید .

۲ـ اگر خواب ببینید شانه هایتان باریک به نظر می رسد ، علامت آن است که برای انتخاب تفریح و سرگرمی ، سلیقه های دیگران مورد توجه شما قرار خواهد گرفت .

شاه توت

دیدن شاه توت در خواب ، نشانه رفع مشکلات است ، و جمع کردن شاه توت نشانه بداقبالی است و خوردن آن نشانه زیان مالی است .

شاهدانه

دیدن شاهدانه در خواب ، نشانه دوستیهای عمیق و پایدار است .

شاهرگ

۱ـ دیدن شاهرگ خود در خواب ، علامت آن است که تهمتی به شما وارد می سازند و تا مرز رسوایی شما را پیش خواهند بود .

۲ـ اگر خواب ببینید از شاهرگ بدنتان خون جاری می شود ، علامت آن است که به دامی خواهید افتاد که هیچ راه گریزی ندارد .

۳ـ اگر خواب ببینید یکی از شاهرگهای بدنتان متورم شده است ، علامت آن است که به سرعت به مقام پر مسئولیت و مهمی ارتقاء خواهید یافت .

شاهین

۱ـ دیدن شاهین در خواب ، نشانه آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می نگرند .

۲ـ اگر دختری خواب شاهین ببیند ، نشانه آن است که کسی به او تهمت خواهد زد .

شب

۱ـ اگر خواب ببینید تاریکی شب شما را فرا گرفته است ، نشانه آن است که سختی و مشقت کار بیش از اندازه به شما فشار خواهد آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید شب رخت می بندد و سپیده سر می زند ، علامت آن است که اوضاع و احوال مشقت بار زندگی به سمت راحتی و فراغت پیش خواهد رفت .

شبنم

۱ـ اگر در خواب احساس کنید شبنم بر شما می نشیند ، علامت آن است که دچار بیماری و تب خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید شبنمی زیر نور آفتاب میان علفها برق می زند ، علامت آن است که به افتخار و ثروت بسیاری دست خواهید یافت . اگر هنوز ازدواج نکرده باشید با شخص ثروتمندی ازدواج خواهید کرد .

شپش

۱ـ دیدن شپش در خواب ، علامت ابتلا به بیماری درد آور نگرانیهای دیگر است .

۲ـ دیدن شپش روی ساقه گیاهان در خواب ، نشانه قحطی و زیانهای دیگر مالی است .

۳ـ دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب ، علامت آن است که با نزدیکان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید کرد .

۴ـ اگر خواب ببینید شپش می گیرید ، نشانه آن است که به بیماری دچار می شوید و آن بیماری را به دیگران نیز سرایت می دهید .

شتر

۱ـ اگر خواب ببینید شتری در حال کشیدن بار است ، دلالت بر آن دارد که با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه کوچکترین امیدهای شما را بر باد خواهد داد .

۲ـ اگرخواب ببینید شتری از آن شماست ، دلالت بر آن دارد که دارایی فراوانی از طریق استخراج مهدن به دست خواهید آورد .

۳ـ اگر گله شتری در خواب ببینید ، علامت آن است که از بستر بیماری با سلامت بر می خیزید و همان زمان که فکر می کنید دیگر کسی به یاری شما نخواهد آمد ، افرادی برای امداد به نزد شما خواهند آمد .

شتر مرغ

۱ـ دیدن شتر مرغ در خواب ، علامت آن است که پنهانی به ثروت اندوزی خواهید پرداخت ، هم زمان با این کار نسبت به زنان رفتاری حقارت آمیز در پیش می گیرند .

۲ـ گرفتن شتر مرغ در خواب ، نشانه آن است که با سرمایه خود قادر می شوید به سفرهای گوناگون بروید و بر دانش گسترده ای چیره شوید .

شته

اگر خواب ببینید گیاهی را شته زده است ، نشانه آن است که خبر مرگ دوستان در راه است .

شجرنامه

۱ـ دیدن شجرنامه خود در خواب ، نشانه آن است که مشکلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضه فعالیتهای خود می توانید آسوده باشید .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال مطالعه شجر نامه خود هستند ، علامت آن است که ناچار می شوید حق خود را به دیگران واگذار کنید . اگر در خواب ببینید که قسمتی از شجرنامه نیست ، نشانه آن است که دوستان را به خاطر تنگدستی آنها نادیده می گیرید .

شستن لباس

۱ـ اگر خواب ببینید لباس می شویید ، علامت آن است که با تلاش فراوان سرانجام به ثروت دست می یابید . اگر لباسها بعد از شستشو کثیف به نظر برسند ، نشانه آن است که در کسب ثروت و لذت پیروز نخواهید شد .

شطرنج

۱ـ اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید ، دلالت بر آن دارد که در کارهایتان با کسادی مواجه خواهید شد ، این خواب می تواند نشانه بیماری و یا یافتن دوستانی ناموافق باشد .

۲ـ اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده اید ، دلالت بر آن دارد که از منافع غیر قابل اعتماد برای شما نگرانی ایجاد می شود . اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده اید نشانه آن است که بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد .

شعبده باز

دیدن شعبده باز در خواب ، نشانه آن است که در راه جستجوی ثروت و شادمانی با تجربه هایی تلخ روبرو می شوید .

شکار

۱ـ اگر خواب ببینید مشغول شکار کردن هستید ، نشانه آن است که برای رسیدن به هدفی دست نیافتنی می کوشید .

۲ـ اگرخواب ببینید در پی شکاری به کوه می زنید ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست می یابید و بر موانع غلبه خواهید کرد .

شکاف

۱ـ دیدن شکاف بر سطح دیوار یا اشیاء در خواب ، نشانه‌آن است که در اداره امور شغل خود با مشکلاتی روبرو خواهید شد که باعث جدایی شما از خویشاوندان خواهد شد .

۲ـ دیدن شکاف بر سنگهای کوه در خواب ، نشانه آن است که دوستی با خیانت ورزیدن به شما ، شادمانی زندگی تان را به اندوه مبدل می سازد .

۳ـ دیدن شکاف در خواب ، علامت بیماری یا خیانت دوستی است که شادمانی شما را تبدیل به اندوه می کند .

شکر

۱ـ دیدن شکر در خواب ، نشانه آن است که از زندگی زناشویی خود لذت چندانی نخواهید برد .

۲ـ خوردن شکر در خواب ، نشانه آن است که مدتی با موضوعات درد آور و ملال آور کشمکش خواهید داشت .

۳ـ پرسیدن نرخ شکر در خواب ، نشانه آن است که دشمنان شما را تهدید خواهند کرد .

۴ـ خرید و فروش شکر در خواب ، نشانه آن است که از خطری جدی با شجاعت جان سالم به در خواهید برد .

۵ـ اگر خواب ببینید بشکه ای شکر می شکند و شکرها بر زمین می ریزد ، نشانه آن است که زیانی اندک متوجه شما خواهد شد .

۶ـ اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه های شکر آواز می خواند ، نشانه آن است که از موقعیتی ظاهراًً کم اهمیت ، منفعت زیادی به دست خواهید آورد .

شکستن

۱ـ اگر خواب ببینید استخوان دست یا پایتان شکسته است ، دلالت بر آن دارد که در مدیریت شکستهایی خواهید خورد .

۲ـ دیدن شکستن اسباب و وسایل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگی روحی میان افراد خانواده است .

۳ـ شکستن پنجره در خواب ، نشانه داغدار شدن است .

۴ـ دیدن حلقه شکسته در خواب ، علامت آن است که رقابتهای حسادت آمیز تبدیل به شورش و دعواهایی خشونت آمیز خواهد شد .

شکلات

۱ـ دیدن شکلات در خواب ، نشانه آن است که برای اقوام خود ثروتی گرد می آورید .

۲ـ دیدن شیرینی شکلاتی در خواب ، دلالت بر یافتن دوستان و سرگرمیهای مطلوب دارد .

۳ـ اگر خواب ببینید شکلاتی ترش می خورید ، دلالت بر بیماری و ناامیدیهای پیاپی دارد .

۴ـ اگر خواب ببینید شیر کاکائو یا چیزی مانند آن می نوشید ، نشانه آن است که پس از دگرگونیهای نامطلوب به هدف خود می رسید .

شکم

۱ـ اگر در خواب شکم خود را ببینید ، نشانه آن است که آرزوهای بسیار دارید . اما باید با دنیای آرزوهایتان واقعی تر برخورد کنید و بجای رویا پردازی ، دو چندان در زندگی کار کنید . و از تفریح و تفنن بپرهیزید .

۲ـ اگر خواب ببینید شکمتان سخت و منقبض شده است ، نشانه آن است که دوستان ، شما را نادیده می گیرند و آزارتان می دهند .

۳ـ اگر خواب ببینید شکمتان ورم کرده است ، نشانه آن است که در آینده با سختی مواجه خواهید شد ولی بر آنان غلبه خواهید کرد و با تلاشهای خود به راحتی خواهید رسید .

۴ـ اگر خواب ببینید خون از شکمتان جاری می شود ، نشانه آن است که حادثه وحشتناکی در خانواده تان رخ خواهد داد .

۵ـ اگر در خواب شکم کودکی بیمار را ببینید ، نشانه آن است که نوعی بیماری واگیر دار در کمینتان نشسته است .

۶ـ دیدن شکمی بزرگ درخواب ، نشانه کسب ثروت و سعادت است .

۷ـ دیدن شکمی چروکیده در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری و درد است .

۸ـ اگر دختری خواب ببیند از ناحیه شکم زخمی شده است ، نشانه آن است که خطری او را تهدید می کند .

شکمو

۱ـ اگر خواب ببینید با فرد شکویی بر سر سفره غذا نشسته اید ، نشانه آن است که امتیازی به دست می آورید . اما گرداگرد شما را افرادی خودخواه فرا خواهند گرفت .

۲ـ اگر خواب ببینید فردی شکمو هستید ، نشانه آن است که به روان و جسم خود بسیار رسیدگی می کند .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند رضایت فرد شکمویی را جلب می کند ، نشانه آن است که شوهر او مردی ستمگر خواهد بود .

شکنجه

۱ـ اگر خواب ببینید کسی شما را شکنجه می دهد ، علامت آن است که در اثر توطئه های دوستان فریبکار ، متحمل اندوه و نومیدی خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید شما کسی را شکنجه می دهید ، نشانه آن است که نقشه هایی که برای به دست آوردن ثروتی ریخته اید ، نقش بر آب خواهد شد .

۳ـ اگر خواب ببینید می کوشید از شکنجه شدن دیگران جلوگیری کنید ، علامت آن است که پس از تلاش فراوان به معشوق مورد نظر خود خواهید رسید .

شکوفه

۱ـ اگر خواب ببینید درختان غرق شکوفه شده اند ، دلالت بر آن دارد که بزودی رویدادهایی شادی آفرین برایتان رخ خواهد داد .

شلاق

دیدن شلاق در خواب ، نشانه وجود اختلافات میان دوستان است .

شلغم

۱ـ دیدن شلغم درشت در خواب ، علامت آن است که آینده ای درخشان خواهید داشت ، و از پیروزیهای خود پیوسته سرمست خواهید شد .

۲ـ خوردن شلغم در خواب ، علامت آن است که به بیماریی مبتلا خواهید شد .

۳ـ سوا کردن و خریدن شلغم در خواب ، علامت آن است که از فرصتهایی که زندگی در اختیار شما خواهد گذاشت ، به خوبی استفاده خواهید کرد و ثروتی برای خود گرد خواهید آورد .

۴ـ خوردن شلغم خام در خواب ، علامت آن است که به اندوه و یأسی شدید دچار خواهید شد .

۵ـ اگر دختری خواب ببیند شلغم می کارد ، علامت آن است که دارایی قابل توجه ای به ارث خواهد برد ، و با مردی خوش قیافه ازدواج خواهد کرد .

شلوار

۱ـ دیدن شلوار در خواب ، علامت آن است که به انجام کارهایی نادرست وسوسه خواهید شد .

۲ـ اگر در خواب پای چپ خود را در پاچه راست شلوار فرو ببرید ، نشانه آن است که سحری نفود خود را برشما تثبیت می کند .

شمایل حضرت مسیح (ﻉ)

۱ـ دیدن شمایل حضرت مسیح (ﻉ) در خواب ، نشانه اندوهی است که دیگران را نیز دربر می گیرد و نشانه رنج و سختی هاست که شما بی هیچ شکایتی آنها را می پذیرید .

۲ـ اگر دختری در خواب ببیند که شمایلی از حضرت مسیح (ﻉ)دارد ، علامت آن است با رفتار محبت آمیز خود ، نزد دیگران محبوبیت می یابد و آینده درخشانی به دست می آورد .

شمش طلا

دیدن شمش طلا در خواب ، نشانه آینده ای چشمگیر است .

شمشیر

۱ـ اگر خواب ببینید به کمرتان شمشیری بسته اید ، نشانه آن است که با افتخار مقامی در دولت به دست می آورید .

۲ـ اگر خواب ببینید کسی شمشیر شما را می گیرد ، نشانه آن است که در رقابت با دیگران پیروز می شوید .

۳ـ اگر خواب ببینید دیگران با خود شمشیر حمل می کنند ، نشانه آن است که جنگ و جدالها با خطر همراه خواهد بود .

۴ـ دیدن شمشیر شکسته در خواب ، نشانه ابتلا به نومیدی و یأس است .

شمع

۱ـ اگر خواب ببینید شمعها با شعله ای یکنواخت می سوزند ، دلالت بر آن دارد که آینده شما بر پایه های محکم استوار است .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند در حال درست کردن شمع است ، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و با اقوام خود دیدارهایی خوشایند خواهد داشت .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند در حال روشن کردن شمعی است ، دلالت بر آن دارد که معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه دیدار می کند .

۴ـ اگر خواب ببینید شمعی در اثر باد خاموش می شود ، دلالت بر آن دارد که شایعاتی پشت سر شما منتشر می شود .

۵ـ اگر خواب ببینید شمعی را فوت می کنید ، دلالت بر آن دارد که اخبار تأسف باری به دستتان خواهد رسید ، یا دوستان شما مرده اند یا درگیر حوادثی مرگ آفرین هستند .

شمعدان

اگر خواب ببینید در شمعدانی ، شمعهایی سالم قرار گرفته است ، نشانه آن است که آینده ای درخشان در انتظار شماست . اما اگر ببینید در شمعدانها ، شمعی نیست ، تعبیری بر خلاف آنچه بیان شد ، دارد .

شنا

۱ـ اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید ، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس کنید ، هنگام شنا کردن در آب می روید ، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می کند ، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می گیرد .

۳ـ زیر آبی شنا کردن در خواب ، نشانه تقلا کردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است .

شوهر

۱ـ اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می گوید ، علامت آن است که مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود . اما تلخیها با آشتی و صمیمیت به پایان می رسد .

۲ـ اگر خواب ببینید شوهرتان با شما بدرفتاری می کند ، نشانه آن است که شوهرتان به شما علاقه و اعتماد خواهد داشت .

۳ـ اگر خواب ببینید شوهرتان مرده است ، علامت آن است که به اندوه و ناامیدی گرفتار خواهید شد .

۴ـ اگر در خواب شوهرتان را رنگ پریده و ناراحت ببینید ، نشانه آن است که یکی از افراد خانواده مدتی بیمار و بستری خواهد شد .

۵ـ اگر در خواب شوهر خود را شاد و آراسته ببینید ، علامت آن است که خانه لبریز از شادمانی می گردد و آینده ای درخشان در انتظار شماست .

۶ـ اگر شوهر خود را در خواب بیمار و بستری ببینید، علامت آن است که شوهرتان با شما بدرفتاری خواهد کرد و نسبت به شما دلسرد خواهد شد .

۷ـ اگر خواب ببینید شوهرتان به زنی دیگر دل بسته است ، علامت آن است که شوهرتان بع زودی از محیط خانواده دلسرد می شود و در جستجوی خوشبختی به جایی دیگر می رود .

۸ـ ٍٍٍٍٍاگر خواب ببینید شوهر خود را دوست ندارید ، نشانه‌ آن است که فرصتهایی نشاط آور اما زودگذر را تجربه خواهید کرد .

۹ـ اگر دختری خواب ببیند شوهر دارد ، نشانه آن است که مورد توجه مردان قرار خواهد گرفت زیرا فاقد زیبایی است .

۱۰ـ اگر خواب ببینید شوهرتان دور از شما زندگی می کند ، نشانه آن است که محیط های ناسازگار و ناخوشایند مانع تفاهم شما با شوهرتان می شود .

۱۱ـ اگر خواب ببینید شوهرتان صاحب مقامی است و طرفدارانی دارد ، نشانه آن است که دوستان شما را به دردسر خواهند انداخت .

شهر

اگر خواب ببینید در شهری بیگانه زندگی می کنید ، نشانه آن است که حادثه تأسف باری موجب می شود که محل زندگی یا راه زندگی خود را تغییر دهید .

شهرت

۱ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانه آن است که امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد .

۲ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت می رسید .

شیر

۱ـ اگر خواب ببینید شیر می نوشید ، علامت آن است که به محیطهای مطلوب و مساعد پا خواهید گذاشت .

۲ـ اگر در خواب مقدار زیادی شیر ببینید ، نشانه سلامتی و کسب ثروت است .

۳ـ اگر خواب ببینید شیر خرید و قروش می کنید ، علامت آن است که به ثروت شما افزوده خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید ظرف شیری را دور می ریزید ، علامت آن است که برای سعادت خودتان هم که شده خیر خواهی پیشه می کنید .

۵ـ اگر خواب ببینید مقداری شیر بر زمین می ریزید ، نشانه آن است که در زندگی زیان کوچکی خواهید دید و موقتأ از دست دوستان رنجیده خاطر می شوید .

۶ـ دیدن شیر ناخالص در خواب ، نشانه آن است که از مشکلات کوچکی عذاب خواهید کشید .

۷ـ چشیدن شیر ترش در خواب ، نشانه آن است که از ناراحتی دوستان خود متأثر خواهید شد .

۸ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاش خود باز نمی توانید شیر بنوشید ، نشانه آن است که در آستانه از دست دادن چیزی باارزش قرار گرفته اید .

۹ـ خوردن شیر داغ در خواب ، علامت آن است که با تلاش بسیار سرانجام ثروتی به دست خواهید آورد .

۱۰ـ اگر خواب ببینید با شیر استحمام می کنید ، علامت لذت بردن از زندگی و همنشین شدن با دوستان ارزشمند است .

شیر

۱ـ دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .

۲ـ اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ، نشانه پیروزی در هر کاری است .

۳ـ اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .

۴ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانه آناست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .

۵ـ اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند ، نشانه آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .

۶ـ دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید .

یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .

۷ـ اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت .

۸ـ اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانه آن است که به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .

۹ـ شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .

۱۰ـ اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد .

۱۱ـ دیدن پوست شیر در خواب ، نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی است .

۱۲ـ اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد .

۱۳ـ اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید ، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .

شیرینی

۱ـ دیدن شیرینی در خواب ، علامت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد .

۲ـ خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است که با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید کرد .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، نشانه آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد .

شیشه

۱ـ اگر خواب ببینید از پشت شیشه به بیرون نگاه می کنید ، نشانه آن است که بهترین آرزوهای شما را آسمانی ابری و تیره مبدل به اندوه می سازد .

۲ـ اگر در خواب تصویر خود را در شیشه پنجره ببینید ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شکست در معاملات و بی ثمر ماندن تلاش ها است .

۳ـ اگر در خواب چهره خود و دیگران را در شیشه پنجره ببینید ، نشانه آن است که شما دوستان خود را فریب می دهید زیرا سرپرست دو خانواده هستید .

۴ـ شکستن شیشه در خواب ، نشانه آن است که در اثر تصادف و زودتر از موعد طبیعی خواهید مرد .

۵ـ شکستن ظروف شیشه ای در خواب ،‌ نشانه آن است که قراردادهای کاری به شکل نامطلوبی پایان می یابد .

۶ـ گرفتن کریستال از کسی در خواب ، نشانه آن است که به خاطر استعداد و هوش خود ستایش خواهید شد .

۷ـ اگر در خواب ظروف کریستال به کسی هدیه بدهید ، نشانه آن است که به تعهدات خود نمی توانید به موقع عمل کنید و شکست می خورید .

۸ـ اگر دختری نامزد خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که جشن نامزدی خود را به هم خواهد زد .

۹ـ اگر زنی شوهر خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که برای شادی و سربلندی خود تقلا خواهد کرد .

۱۰ـ اگر در خواب از شیشه پنجره به جایی نگاه کنید ، علامت آن است که ناچار می شوید زیرِ دستِ کسی کار کنید .

۱۱ـ اگر خواب ببینید شیشه های پنجره بخار کرده اند ، نشانه آن است که در موقعیت نامطلوبی قرار خواهید گرفت .

۱۲ـ اگر زنی در خواب چهره مردانی بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن استک که او را در حین عملی ناپسند غافلگیر می کنند و این عمل موجب سرافکندگی او و نزدیکانش می شود .

۱۳ـ اگر مردی در خواب چهره زنان بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن است که در اثر اعمال حماقت آمیز سلامت و کار خود را به نابودی می کشد .

شیطان

۱ـ دیدن ابلیس در خواب ، برای کشاورزان نشانه محصولات آفت زده است و مرگ و میر میان حیوانات مزرعه و بیماری بین اعضای خانواده آنهاست . برای ورزشکاران نشانه آن است که باید در تمرینهای خود دست به کارهای افراطی نزنند . زیرا سلامت آنها در معرض خطر است . برای واعظ نشانه آن است که در تبلیغات مذهبی خود بیش از اندازه متعصب و افراطی است .

۲ـ اگر خواب ببینید ابلیس چهره ای زشت دارد و لباسهایی جواهر نشان بر تن کرده است و سعی می کند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است که افراد بی قید و بند می کوشند با چاپلوسی از شما سوء استفاده کنند . اگر دختران چنین خوابی ببینند ، علامت آن است که باید از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ کنند . احتمال دارد افراد بیگانه پول و جواهرات آنها را بربایند .

۳ـ دیدن شیطان نشانه نومیدی است حتی در رؤیاها نیز باید باز شر ابلیس گریخت .

۴ـ اگر خواب ببینید ابلیس در هیئت شاهانه ای شما را به سوی خود می کشد ، نشانه آن است که به دام دشمنان می افتید . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، علامت آن است که به وسیله فردی عیاش از انجام وظایف خود کوتاهی می کنند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>